പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്, BTech; ദുബായിൽ എഞ്ചിനിയർ / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5964

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (DOB: 17.02.1995/ 170 സെ.മീ) ബി ടെക്, ദുബായിൽ എഞ്ചിനിയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ജനുവരി 10ന് നാട്ടിൽ വരുന്നു. ആത്മീകരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ: 8086815636 (വാട്സ്ആപ്പ്)
UAE : +971 562151746, +971 522762016..