പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ്; Bachelor Degree, Completed General Nursing, Network Course; സൗദിയിൽ ജോലി / വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5953

പെന്തെക്കോസ്തു യുവാവ് (36/ 172 സെ.മീ) Bachelor Degree, completed General Nursing, Network Course (CCNA) ഇപ്പോൾ സൗദിയിൽ Logistics കമ്പനിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയി ജോലി ചെയുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വരുന്നു. ആത്മീയരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഫോൺ:  7025232403, 0096892521501.