കുമ്പനാട് ജംഗ്ഷനിൽ ഇരുനില വീട് വില്പനയ്ക്ക്

കുമ്പനാട് ജംഗ്ഷനിൽ ഇരുനില വീട് വില്പനയ്ക്ക്

കുമ്പനാട് ജംഗ്ഷനിൽ ഇരുനില വീട് വില്പനയ്ക്ക് 

കുമ്പനാട് ജങ്ഷനോടടുത്തു മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ ഉള്ളിലായി 4 ബെഡ്‌റൂമും 4 ബാത്രൂംമും ഉള്ള ഇരുനിലവീടും 30 സെന്റ് സ്ഥലവും വില്പനക്ക്. ഫോൺ: 9645453936

Advertisement