പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി / UK -യിൽ NHS Nurse / വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് / GN Matrimony 5909

പെന്തെക്കോസ്തു യുവതി (32 /DOB: 30.08.1991 / 163 സെ.മീ/ 56 Kg) UK -യിൽ NHS Nurse ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയുമുള്ള അനുയോജ്യരായ പെന്തെക്കോസ്തു യുവാക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
ഫോൺ: 9447515945 (വാട്സ്ആപ്പ്)