അടിയന്തിര പ്രാർഥനയ്ക്ക്

അടിയന്തിര പ്രാർഥനയ്ക്ക്

കൈപ്പട്ടൂർ:  ഐപിസി കൈപ്പട്ടൂർ ഗോസ്പൽ സെൻ്റർ സഭാംഗം  കുഞ്ഞുമോൾ ജേക്കബ്ബ് കുളത്തുങ്കൽ ഭോപ്പാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെൻ്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നു. പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

Advertisement