അറിയിപ്പ്: ഗുഡ്ന്യൂസ് കുവൈറ്റ് പ്രതിനിധികളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ മാറ്റം

അറിയിപ്പ്:  ഗുഡ്ന്യൂസ് കുവൈറ്റ് പ്രതിനിധികളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ മാറ്റം
ആൻ്റണി പെരേര, ജിജു വർഗ്ഗീസ്, ജെറിൻ ജെയിംസ് എന്നിവർ

അറിയിപ്പ്

ഗുഡ്ന്യൂസ് കുവൈറ്റ് പ്രതിനിധികളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ മാറ്റം. 

ആൻ്റണി പെരേര - +965 9001 8998
ജിജു വർഗ്ഗീസ് - +965 9095 2286
ജെറിൻ ജെയിംസ് - +965 6621 7165

വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ നൽകുവാനും ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് തൽസമയ സംപ്രേക്ഷണങ്ങൾക്കും ഗുഡ്ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Advertisement